Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Kosmonosích, schválenou zastupitelstvem města usnesením čj. 21/01 – dne: 1.3.2001

 1. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezení v § 2,4 a 14 knihovnického zákona.

Čl. 2

Veřejné a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to:
 2. Výpůjční služby
 3. Meziknihovní služby
 4. Informační služby
 5. Výpůjční a informační služby poskytuje knihovna bezplatně, registrace uživatelů meziknihovní služby a přístup na internet jsou hrazeny dle ceníku, který je uveden na konci tohoto řádu (v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů)
 1. Uživatelé knihovních a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplnění přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních údajů uživatele
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souladu zákonného zástupce.
 4. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje dodržovat veškerá ustanovení Knihovního řádu, jehož výtisk je volně přístupný v prostorách knihovny a čtenář je povinen se s ním sám seznámit.
 5. Knihovna je oprávněna zpracovat údaje uživatelů na základě registrace zřizovatele na Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101ú2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služby knihovny. Tím není zbaven zodpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů
 3. Čtenář obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při půjčování a vrácení výpůjček.
 4. Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář nemá právo půjčovat výpůjčky z knihovny dalším osobám.
 5. Bez předložení čtenářského průkazu a bez zaplacení registračního poplatku nemohou být čtenáři poskytnuty absenční výpůjčky. Případnou ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ohlásit. Do nahlášení ztráty zodpovídá za jeho případné zneužití a škody tím vzniklé.
 6. Po uplynutí registrační doby je nutno její platnost obnovit zaplacením další registrace.
 7. Čtenář je povinen oznámit změnu osobních údajů. Platnost čtenářského průkazu je dána zaplacením registrace podle cen uvedených v příloze č. 1 tohoto knihovního řádu.
 1. Výpůjční řád

Čl. 5

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona podle vyhlášky MK ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 6

Půjčování dokumentů

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 7 tohoto řádu s výjimkou dokumentů:
 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecními právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 1. Před převzetím výpůjčky s i má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu – ústně či písemně podle pokynů knihovníka.
 3. Čtenář převzetím vypůjčených knih stvrzuje, že si překontroloval shodu názvů zapůjčených titulů s jejich knižním lístkem – a tyto knihy je také povinen vrátit.
 4. V případech, které určí knihovna (např. při výpůjčce více knihovních jednotek na jednu registraci, výpůjčce na delší dobu než stanoví knihovní řád atd.) je čtenář povinen stvrdit výpůjčku těchto dokumentů podpisem jmenného seznamu těchto dokumentů. Jednu kopii obdrží čtenář, jednu knihovna.

Čl. 7

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až 3x o 1 měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 3. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen hradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu při ztrátě dokumentu.

Čl. 8

Práva a povinnosti pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí
 2. Uživatel nesmí půjčený dokument půjčit dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky
 3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanové lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení

Prodlení:

 • do 6 týdnů: 1. upomínka
 • do 8 týdnů: 2. upomínka
 • do 10 týdnů: 3. upomínka
 • do 12 týdnů: 4. upomínka

Doba absenční výpůjčky meziknihovní výpůjční služby je individuální a řídí se lhůtou stanovenou poskytující knihovnou. Při překročení výpůjční lhůta zaplatí čtenář pokutu za každou výpůjčku a den.

Prodlení:

 • o 1 den: 1. upomínky
 • o 8 dní: 2. upomínka
 • o 15 dní: 3. upomínka
 • o 30 dní: 4. upomínka
 1. K vypočtené ceně za upomínky hradí čtenář i náklady, které jsou spojeny s jejím odesláním – tzn. cenu poštovného dle aktuálního ceníku České pošty (zaokrouhleno na celé Kč.)
 2. Poštovné za upomínky se sčítá.
 3. Jestliže uživatel ani po uplynutí vypůjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání a náklady právního zastoupení.
 4. Dětem se zasílá 1. upomínka, dospělým upomínky od 2. výše.
 5. Při využití meziknihovní výpůjční služby hradí čtenář při převzetí vyžádaných dokumentů – zálohu na každý kus, jako zálohu na poštovné – tedy nákld spojený s vrácením vyžádaných dokumentů. Rozdíl mezi skutečnými náklady a zálohou je vyrovnán bezprostředně po odeslání knih a obdržení dokladu s konkrétní částkou poštovného. Tento doklad obdrží čtenář při finančním vyrovnání s knihovnou.
 1. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 9

 1. Uživatel je povinen bezodkladně ohlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat výtisk téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie traceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo finanční náhradu
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. Za knihovnické činnosti spojené se ztrátou je vybírán poplatek dle ceníku.

Čl. 10

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2., kde se stanoví: ,,Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedeném do předešlého stavu)
 2. Za škody uvedené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník
 3. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou

PŘÍLOHA Č. 1 KNIHOVNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY KOSMONOSY

Ceník služeb a sankcí

Roční čtenářský poplatek (12. měsíců)

 • dospělí: 100,-

děti, studenti (do 26 let), důchodci, maminky na mateřské dovolené: 60,-

Výpis z výpůjčního řádu:

 • knihy se půjčují na dobu jednoho měsíce
 • pokud čtenář nevrátí knihu ve stanovené lhůtě, zaplatí upomínací výlohy viz. níže
 • za ztracenou nebo poškozenou knihu zaplatí čtenář náhradu a manipulační poplatky (v př. ztráty se může jednat o dvojnásobek ceny knihy plus manipulační poplatek)
 • v př. ztráty legitimace, nebo její výměny z důvodu poškození čtenářem hradí čtenář poplatek
 1. poplatek při ztrátě, poškození legitimace: 10,-
 2. manipulační poplatek při ztrátě, poškození knih: 30,- / knihovní jednotku
 3. záloha na náklady spojené s vyžádanou MVS: 40,- / knihovní jednotku

upomínky:

Upomínky
  Dospělí Důchodci Děti do 15 let
1. upomínka 30,- 5,- 5,-
2. upomínka 40,-  20,-

10,-

3. upomínka 50,- 25,- 15,-
4. upomínka 200,- 50,- 50,-

Upomínky za meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS) za knihovní jednotku

 1. upomínka: 30,-
 2. upomínka: 50,-
 3. upomínka: 60,-
 4. upomínka: 100,-

Tisk:

 • A4 /3,-

Mohlo by Vás zajímat