Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Registr oznámení

Vstup pro registrované: Přihlášení do registru oznámení

Správce registru:

Město Kosmonosy – Městský úřad Kosmonosy
Debřská 223
293 06 Kosmonosy

Kontaktní osoba:

Martin Macoun

Udělování a správa uživatelských hesel:

Kancelář místostarosty

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu.

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Městský úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem.

Žádost se podává:

  1. osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Kosmonosy, Debřská 223, 293 06  Kosmonosy v kanceláři tajemníka  (po předložení občanského průkazu)
  2. poštou na adresu Městský úřad Kosmonosy, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
  3. elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny evidenčního orgánu sekretarka@oukosmonosy.cz (žádost musí být doručena s uznávaným elektronickým podpisem)

Na základě podané žádosti a po jejím ověření bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

  • nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Kosmonosy, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy, v kanceláři tajemníka

  • nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru.

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (při žádosti podané osobně po předložení občanského průkazu, při žádosti zaslané poštou budou přístupové údaje zaslány na uvedenou adresu do vlastních rukou, při žádosti zaslané elektronicky po ověření připojeného uznávaného elektronického podpisu) v kanceláři tajemníka magistrátu. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Mohlo by Vás zajímat