Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Mgr. Kateřina Petříčková

tel.: 326 719 068 znak města Kosmonosy
e-mail: petrickova@oukosmonosy.cz

Pracovní náplň – správní odbor, oddělení životního prostředí

 • Provádí výkon státní správy a zabezpečuje úkoly města na úseku odpadového hospodářství, životního prostředí, ochrany ovzduší, krajiny a nakládání s vodami
 • Spolupráce s firmou Compag Mladá Boleslav, s.r.o. provádějící úklid města, odvoz veškerých druhů odpadů(KO, tříděný , biologický, nebezpečný , velkoobjemový) a údržbu veřejné zeleně a kontroluje plnění uzavřených smluv v této oblasti.
 • Spolupráce s firmou EKO-KOM, která na základě množství tříděného odpadu zajišťuje vyplácení čtvrtletních odměn pro město a s firmou Aseccol které zajišťují zpětný odběr drobného  elektrozařízení a baterii a kontroluje plnění uzavřených smluv v této oblasti
 • Vymáhá poplatky za svoz KO
 • Kontroluje a pravidelně doplňuje databázi poplatníků za svoz KO
 • Sleduje činnost zahrádkářských kolonií a dle smlouvy zajišťuje odvoz KO a biologického odpadu z těchto lokalit.
 • Spolupracuje s organizací Fokus  která zajišťuje pro město Kosmonosy údržbu zámeckého parku a kontroluje plnění uzavřené smlouvy.
 • Vypracovává návrhy obecně závazných vyhlášek na úseku touto pracovní náplní svěřené činnosti
 • Vypracovává návrhy na roční rozpočet  města na úseku údržby veřejné zeleně a odpadového hospodářství
 •  V případě potřeby dle zákona zajišťuje výběr organizací při výběrových řízení na úseku svěřené činnosti
 • Vypracovává rozhodnutí na základě podaných žádostí o povolení kácení mimo lesní zeleň
 • Vypracovává rozhodnutí a vyměření poplatku  za znečišťování ovzduší
 • Operativně řeší problémy v oblasti odvozu odpadu a zajištění péče o zeleň
 • V případě černých skládek zajišťuje jejich ekologickou likvidaci
 • Zástupnost za kolegyně na úseku správního odboru
 •  Hospodaření s finančními prostředky v těchto kapitolách, zeleň a odpady
 • Spolupráce s lesním hospodářem na lesních pozemcích patřících městu
 • Spolupráce s lesy ČR na pozemcích města které byly v předchozích letech zalesněny

Mohlo by Vás zajímat