Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Markéta Kusá

referentznak města Kosmonosy
tel.: 326 719 063
e-mail: kusa@oukosmonosy.cz

 • Vyřizuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců MěÚ, uvolněných a neuvolněných zastupitelů, zpracovává podklady pro uzavírání pracovních smluv, dohod o činnosti a dohod o provedení práce, v souladu s jednotlivými ustanovením zákoníku práce.
 • Stanovuje jednotlivé složky platu zaměstnancům podle právních předpisů. Zařazuje zaměstnance do platových tříd podle katalogu prací.
 • Sleduje změny zákonů v rámci své působnosti, zajišťuje dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
 • Provádí mzdovou agendu MěÚ – vypočítává výši, zajišťuje výplaty, náhrady platu, nemocenského a dalších plnění, provádí srážky z platu, zajišťuje agendu daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociálním a zdravotním pojištění. Zpracovává a předává podklady OSSZ pro výpočet nemocenských dávek.
 • Zajišťuje předávání dat do centrálního Informačního systému o platech Ministerstva vnitra za město Kosmonosy a příspěvkové organizace zřízené městem.
 • Zajišťuje ucelenou odbornou agendu „Místní poplatek ze psů“, vyměřuje místní poplatky za psy, provádí kontrolu plateb a vymáhá nedoplatky.
 • Zajišťuje odbornou agendu „Poplatky z provozu výherních hracích přístrojů“
 • Vede evidenci pokutových bloků Městské policie, vydává pokutové bloky strážníkům Městské policie, kontroluje platby a na místě nezaplacené pokutové bloky předává k vymáhání příslušným Celním úřadům
 • Vede pokladnu MěÚ
 • provádí veškeré hotovostní operace MěÚ včetně výplaty záloh, doplatků mezd
 • vede pokladní knihy, provádí vyúčtování pokladny
 • zajišťuje hotovostní styk s bankou
 • Zajišťuje stravování zaměstnanců v podobě nákupu stravenek.
 • Zabezpečuje zásobování MěÚ kancelářskými a hygienickými potřebami.
 • Stanovuje výši nájemného v městských bytech dle vyhlášky ministerstva financí
 • vypočítává nově stanovené nájemné dle platných koeficientů na dané období provádí roční vyúčtování záloh
 • zabezpečuje styk se SIPO
 • provádí kontrolu plateb z bytových a nebytových prostor a vymáhá nedoplatky
 • Navrhuje a vypracovává Statut a rozpočet a roční hospodaření sociálního fondu MěÚ. Sleduje jeho čerpání.
 • Plní další úkoly uložené vedoucí ekonomického odboru

Mohlo by Vás zajímat