Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Revitalizace zámeckého parku kosmonosy

Postup prací na projektu „Revitalizace zeleně zámeckého parku Kosmonosy a přilehlého okolí“
Se začátkem jara byla zahájena poslední část prací na projektu – výsadby stromů a keřů. První stromy se vysázely v zámeckém parku, další přibydou v Lípách, ale největší část výsadeb se bude realizovat na louce pod zámeckým parkem kde se se sázením začne v nejbližších dnech. Celkem bude vysázeno více než 3800 dřevin (myšleno především keřů) a práce budou dokončeny do 30.4.2015. Druhová skladba je navržena s ohledem na přírodní, stanovištní podmínky a na význam plochy. V Lípách se tedy budou sázet lípy, na louce pod zámeckým parkem vesměs běžné, autochtonní druhy. V parku budou k výsadbám použity i méně běžné, exotické druhy např. nejmohutnější strom světa sekvojovec obrovský nebo zmarlika Jidášova, která je zvláštní tím, že její květy vyrůstají přímo z kmínku a silnějších větví.
park Práce stromolezců v Lípách
V současné době probíhají v ulici Lípy další práce spojené s ošetřením stromů. Stromy, které posudek vyhodnotil jako provozně nebezpečné, již byly vykáceny, většina ostatních se ošetří zdravotním, bezpečnostním popř. redukčním řezem. Část ulice, kde výškové práce probíhají, je dočasně uzavřena. Do konce dubna budou vysázeny, na místo pokácených, stromy nové.

park

Postup prací projektu „Revitalizace zeleně zámeckého parku a přilehlého okolí“
K dnešnímu dni 10.2.2015 bylo v ulici Lípy bylo dokončeno kácení stromů, dřevní odpad byl odvezen a probíhá frézování pařezů. Frézování pařezů bude dočasně přerušeno kvůli stanovištním podmínkám po oblevě a pokračovat bude zase po vyschnutí terénu. V souladu s projektem pokračují i práce v porostu pod Altamírou, kde probíhá probírka přehoustlého porostu. Vyřezané větve se po seštěpkování odvezou, dočasně jsou soustředěny podél cesty ke statku tak, aby nebránily pohybu.
Vzhledem k tomu, že právě probíhají jarní prázdniny, a je minimální provoz na Černínském náměstí, bylo domluveno, že dne 12.2.2015 bude pokácen javor u sochy Sv. Jana Nepomuckého. Po dobu provádění prací (cca mezi 8. – 10. Hodinou) bude omezeno parkování v lokalitě.

Pokračování prací na projektu „Revitalizace zeleně zámeckého parku Kosmonosy“
V druhé polovině ledna budou pokračovat práce na projektu „Revitalizace zeleně zámeckého parku Kosmonosy“. Dosud proběhly menší práce v parku, následovat bude odstraňování porostu V SZ části louky pod zámeckým parkem s cílem obnovit průchod na historickou cestu „Ke křížku“ a probírka přehoustlého porostu v navazujícím území.
V průběhu 4. lednového týdne (s největší pravděpodobností 20. ledna) bude zahájeno kácení lip v aleji v ulici Lípy. Koncem loňského roku byla provedena revize původního projektu s cílem zamezit případně zbytečnému kácení. Při tom se však zjistilo, že stav stromů se v řadě případů od doby zpracování projektu (v létě 2013) ještě zhoršil. Tato skutečnost však v žádném případě nepovede k navyšování počtu stromů, které se budou kácet, ale u některých stromů se změní typ zásahu. Nejčastěji bude proveden na místo zdravotního řezu, řez redukční, popř. bude instalována bezpečnostní vazba. Konečná podoba aktualizace projektu v současné době ještě není dokončena.
Kmeny stromů, které budou pokáceny, se využijí po domluvě s odborníky ke zhotovení broukoviště.

Informace z kontrolního dne k „Revitalizaci zeleně zámeckého parku a přilehlého okolí“
Ačkoliv práce na projektu byly zahájeny teprve minulý týden, proběhl již dne 16.12. kontrolní den. Jeho důvodem bylo především upřesnění postupu dalších prací. V současné době se dokončuje odstraňování nežádoucí vegetace z opěrné zdi ve střední části parku a v jejím okolí a v nejbližších dnech, pravděpodobně již zítra (tj. 17.12.2014) bude pokácen smrk na prostranství přes Salla terenou. Další práce na realizaci projektu budou pokračovat až po Novém roce. Předcházet jim bude revize části projektu, která řeší ošetření a kácení stromů v lipové aleji. Ve spolupráci autora projektu a certifikovaného arboristy bude provedena aktualizace zmíněné části projektu ve snaze zabránit případně zbytečnému kácení, ale zároveň zhodnotit stav stromů po více než roce od zpracování projektu a posouzení stromů v bezlistém stavu. Za tímto účelem proběhne dne 19.12.2014 od 9. hodin místní šetření, kterého se může zúčastnit i veřejnost a přednést vlastními poznatky nebo si názory odborníků osobně vyslechnout.

Odkaz na projektovou dokumentaci: PD Revitalizace (28.5 MB)

Zahájení prací na projektu
Ve čtvrtek 11.12.2014 budou zahájeny práce na realizaci projektu „Revitalizace zeleně zámeckého parku Kosmonosy a přilehlého okolí“. Konkrétně se budou odstraňovat porosty náletových dřevin z opěrné zdi ve střední části zámeckého parku, které narušují statiku opěrné zdi. Po dobu probíhajících prací, může být dočasně omezen pohyb v části zámeckého parku.

Revitalizace zeleně zámeckého parku Kosmonosy a přilehlého okolí
Po administrativně a časově velmi náročném procesu, který byl zahájen v létě loňského roku, obdrželo město Kosmonosy v listopadu roku letošního Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace zeleně zámeckého parku Kosmonosy a přilehlého okolí“ ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Poté, co přijetí dotace schválilo zastupitelstvo, byl vybraný uchazeč na realizaci zakázky, firma Compag Mladá Boleslav s.r.o., vyzván k plnění uzavřené Smlouvy o dílo na předmětnou zakázku a 5.12.2014 mu bylo předáno místo plnění veřejné zakázky. V nejbližších dnech začnou tedy probíhat práce, které jsou předmětem výše uvedené zakázky. Harmonogram prací bude v předstihu oznamován na internetových stránkách města, stejně jako reportáž z probíhajících prací.

Než se tak stane, nabízíme několik základních informací:
Celkové náklady akce: 1 533 420 Kč z toho realizační náklady jsou ve výši 1 433 866 Kč
Celková výše dotace: 1 150 065 Kč
Vlastní zdroje: 383 355 Kč

Plocha regenerovaného území o rozloze 1,044 ha zahrnuje zámecký park, louku pod zámeckým parkem, prostor pod Altamírou, Černínské náměstí a ulici Lípy. V rámci realizace akce bude mj. vysazeno 3 876 dřevin (stromů a keřů), ošetřeno 54 ks dřevin a pokáceno bude 22 stromů.

Mohlo by Vás zajímat