Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Změna příjmení a jména

O změnu jména a příjmení může požádat pouze občan starší 18ti let u matričního úřadu v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. U nezletilého jeho zákonný zástupce.
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.
Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí.

Předkládá se:

  • žádost
  • rodný list, popř. oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte
  • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list manžela(ky)
  • občanský průkaz
  • souhlas fyzické osoby starší 15ti let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen a příjmení
  • jde-li o nezletilé dítě, musí být přiložen písemný souhlas druhého rodiče (osobní účast nebo úředně ověřený podpis), nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Správní poplatek: informace budou podány na matrice

Mohlo by Vás zajímat