Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Uzavření manželství

Manželství lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku svobodným a souhlasným prohlášením muže a ženy v přítomnosti dvou svědků.

Kdo a za jakých podmínek může uzavřít manželství

 • snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců
 • občanský sňatek před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, pověřenou vedením matriky (Kosmonosy)
 • nebo starostou, místostarostou obce, která není matričním úřadem, jestliže alespoň jeden ze snoubenců má trvalý pobyt v jejím správním obvodu (Bradlec)
 • obřadní místností v Kosmonosech je stanoven zrcadlový sál v kosmonoském zámku
 • úředně stanovená doba je každý pracovní pátek od 10.00 hodin do 16.00 hodin
 • církevní sňatek před orgánem církve nebo náboženské společnosti k tomu oprávněné (seznam církví na matrice)

Jak a kam se obrátit:

 • po předběžném vybrání místa k uzavření manželství na matriku MÚ Kosmonosy, domluvit místo, termín a bližší informace
 • Kosmonosy, Debřská 223, 1. patro, kancelář číslo 6
 • úřední hodiny   pondělí a středa       8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
 • telefon č. 326 719 065
 • e-mail: maturkanicova@oukosmonosy.cz, hosova@oukosmonosy.cz

termín a podrobnosti církevního sňatku dohodnout přímo s farností

Jaké doklady je nutné předložit k uzavření manželství

dotazník k uzavření manželství (má jej kterýkoli matriční úřad) a doklady v souladu s ustanovením § 33 zák. č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dále jen „zákon o matrikách“

Občan ČR, s trvalým pobytem v ČR prokáže svou totožnost a k dotazníku přiloží

 1. rodný list
 2. doklad o státním občanství
 3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místu trvalého pobytu
 4. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
 6. totožnost snoubenci prokáží občanským průkazem
 7. pokud spolu snoubenci mají děti, předloží jejich rodné listy

všechny doklady musí být v originále nebo jako ověřené fotokopie

Občan nemusí předkládat doklady pod čísly 2 – 4, prokáže-li je občanským průkazem nebo si je matriční úřad ověří z informačního systému evidence obyvatel

Občan ČR s trvalým pobytem v cizině prokáže svoji totožnost, k dotazníku připojí doklady výše uvedené nebo jim odpovídající, pokud jsou cizím státem vydávány – musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec trvalý pobyt (ust. § 34 zákona o matrikách)

Cizí státní občan, předkládá:

 • výše uvedené doklady
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (k datu uzavření manželství ne starší 6 měsíců), pokud je cizím státem vydáváno
 • cestovní pas nebo průkaz povolení trvalého pobytu pro cizince
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (ke dni sňatku nesmí být starší 7 pracovních dnů) – toto neplatí pro občany EU a EHP

Předkládané cizozemské doklady musí mít náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a musí být úředně přeloženy do českého jazyka (informace o potřebných ověřeních na matrice)

– k uzavření církevního sňatku kromě dotazníku žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku. Platnost osvědčení je 6 měsíců od data vydání.

formuláře potřebné k uzavírání manželství

– dotazník k uzavření manželství –poskytne kterýkoli matriční úřad, internetové stránky MÚ   Kosmonosy  www.kosmonosy.cz, internetové stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

– žádost o uzavření manželství na jiném vhodném místě a mimo úředně stanovenou dobu  poskytne matrika MÚ Kosmonosy

Poplatky za uzavření manželství

správní poplatek  – dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., pol. č. 12, písm. c)

 • osvědčení k uzavření církevního sňatku – 500 Kč
 • uzavření manželství ve stanovené době a úředně určené místnosti – bez správního poplatku
 • uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určené místo – Kč 3.000,–
 • snoubenci, z nichž jeden nemá trvalý pobyt na území ČR – Kč 3.000,– (celkem za oba)
 • snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR – Kč 5.000,– (celkem za oba)

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  Kč 500,–

poplatky hradí v hotovosti na pokladně – kanc. číslo 5 v 1. patře budovy MÚ jeden ze snoubenců

Termíny:

vyplněný a podepsaný dotazník s příslušnými doklady odevzdat cca 6 – 8 týdnů před uzavíráním manželství

Další účastníci

nemluví-li nebo nerozumí-li snoubenec česky, je nutná přítomnost tlumočníka. Jeho účast zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Seznam tlumočníků na www.justice.cz

prohlášení o uzavření manželství se provádí veřejně a slavnostně v přítomnosti dvou svědků.

Další činnosti žadatele – snoubence

snoubenec – cizí státní občan, jehož stát nevystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o rodinném stavu, požádá matriční úřad o prominutí předložení těchto dokladů

občan ČR, který uzavírá manželství v cizině, požádá o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Elektronická služba, kterou lze využít:

Právní úprava:

 • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

doplňující zákony a předpisy:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky a sankce:

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) nebo nevyhovění žádosti o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku a prominutí předložení potvrzení o rodinném stavu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal, tj. MÚ Kosmonosy, odbor vedení sekretariátu města.

Další informace:

 • MÚ Kosmonosy, matriční úřad, nezajišťuje fotografa a videokameramana (snoubenci si zajistí sami)
 • MÚ Kosmonosy při svatebním obřadu konaném v areálu hotelu Galatea nezajišťuje hudební doprovod – pouze informuje o počtu a délce skladeb
 • v den sňatku je nutný příjezd cca 15 – 20 minut před stanovenou dobou obřadu, aby obřad začal včas, matrikářky a oddávající mohou poté uzavírat manželství na jiném místě, na každý obřad je vyčleněna doba 30 minut
 • snoubenci musí mít platné občanské průkazy
 • dotazník snoubenci odevzdávají společně, pokud se dostaví pouze jeden, je nutná plná moc od druhého snoubence
 • platné doklady totožnosti předloží i svědkové (pokud svědkem bude občan cizího státu, musí snoubenci na tuto skutečnost upozornit matriku, která podá příslušné informace)
 • matriční úřad v den uzavírání manželství nevydává potvrzení o uzavření manželství – na žádost je toto vydáno za správní poplatek Kč 50,–  následující týden po sňatku v budově MÚ Kosmonosy
 • kapacita kaple sv. Martina v Loretě Kosmonosy je cca 30 – 35 lidí
 • příjezd k zámku v Kosmonosech je možný z východní strany, tj. od lékárny v Linhartově ulici, nebo ze západní strany, tj. od Debře (parkování před budovou zámku)  V OBOU PŘÍPADECH PLATÍ ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU ZÁMKU
 • každá žádost o konání svatebního obřadu mimo obřadní místnost a mimo stanovenou dobu pro konání svatebních obřadů bude posuzována matričním úřadem města Kosmonosy individuálně a matriční úřad si vyhrazuje právo žádosti nevyhovět, bylo-li by konání těchto svatebních obřadů zvláště obtížné nebo nemožné.
 • k podání žádosti o uzavření manželství na jiném vhodném místě musí snoubenci předložit písemný souhlas vlastníka nebo správce objektu (místa), kde chtějí manželství uzavřít
 • při uzavírání manželství na jiném vhodném místě snoubenci zajistí stůl a přístřešek
 • snoubencům se při uzavření manželství odděluje roh občanského průkazu a snoubenci jsou upozorněni, že na takto ustřižený občanský průkaz nelze cestovat mimo hranice České republiky
 • snoubenci obdrží potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
 • oddací list snoubenci obdrží do 30 dnů po uzavření manželství
 • do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu jsou snoubenci povinni požádat na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu

Úřad

Interaktivní mapa

mapový server GObec banner

Mohlo by Vás zajímat