Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kam s vaším odpadem?


 

Využitelné složky odpadu
 

Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery jsou rozmístěny na 14 místech v Kosmonosech a na jednom stanovišti v Horních Stakorách.
 

 

  PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR
 

noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity, obálky do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky

PLASTY
 

sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií olejů a barev

SKLO
 

bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, tabulové sklo do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

NÁPOJOVÉ KARTONY
 

vypláchnuté krabice od džusů, mléka apod. do kontejneru nebo stojanu nepatří nápojové kartony se zbytky potravin

  BIOODPAD

 

 

 

 listí, tráva, seno, plevel,zbytky rostlin a zeleniny,větve stromů a keřů max. délky 20 cm a průměr 1,5cm,spadané ovoce,zbytky ovoce,čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky  z vajec, hnůj a podestýlka od domácích býložravých zvířat  zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, chlupy, srst, trus, atd. od masožravých živočichů včetně lidí, pleny, odpady z osobní hygieny, biologicky nerozložitelné odpady, nebezpeačné odpady

 


 

Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy či papír odevzdávejte do sběren surovin.
Např.:
Metacentrum, pobočka Kosmonosy, Boleslavská ulice, tel.:326 726 478
Kovošrot Praha, provozovna Mladá Boleslav, Průmyslová 760, Kosmonosy
SD Kovo Mladá Boleslav, Štefánkova 802, Mladá Boleslav
Sběrné suroviny a.s. , Palackého 132, Mladá Boleslav
dále:
2x ročně organizuje Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy "železnou neděli", kdy je možné také kovový odpad odevzdat. Termíny jsou zveřejňovány v místním tisku a na webových stránkách města.

 

 

Nebezpečný odpad

 

Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování), apod.

Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte při mobilním svozu nebezpečného odpadu. Ten je organizován 2x ročně a přesný termín svozu je zveřejňován v místním tisku a na webových stránkách města.

Mobilní svoz se v určený termín koná na těchto stanovištích: 

Horní Stakory                                     8:00-8:30

Kosmonosy u nemocnice                     8.30-9.00

Kosmonosy sídliště pod Koupalištěm     9.00-9:30

Kosmonosy parkoviště u kalu               9:30-10.00

Kosmonosy ul. Pionýrů                        10:00-10:30 

Pro hladký průběh mobilního svozu nebezpečného odpadu žádáme všechny občany o dodržování pořádku na stanovištích a pokud možno dovézt nebezpečný odpad v určený čas pro toto stanoviště!!!

 

 

Prošlé léky a obaly od léků

 

Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

 

 

Autovrak a kam s ním?

 

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat pouze osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

Ke schváleným výkupnám autovraků patří např.:
Autovrakoviště Hejtmánka, K Podchlumí 1356, Mladá Boleslav, tel.: 326 734 411

 

 

Objemný odpad a kam s ním?

 

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany, apod. odevzdávejte do kontejneru, který je trvale umístěn ve sběrném místě za hřbitovem. 
Sběrné místo za hřbitovem

 • Sběrné místo je určeno občanům s trvalým bydlištěm v obci Kosmonosy, kteří mají uhrazený místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Klíče od sběrného místa jsou k zapůjčení na správním odboru MÚ Kosmonosy a to v pondělí a ve středu v době od 8 do12 a od 13 do 17 hodin, v ostatní pracovní dny od 8 do 14 hodin. O víkendu (lze zapůjčit klíče na služebně Městské policie, ale pouze po předchozí domluvě se správním odborem)
 • Klíče jsou zapůjčeny proti podpisu a po zápisu do evidenční knihy, kde je občan povinen uvést jméno, adresu a druh a množství odpadů, které bude na místě ukládat. 

 

Stavební odpad a kam s ním?

 

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.
Tento odpad si musí každý zajistit v rámci likvidace na vlastní náklady:

 • přistavením kontejneru lze objednat např. u firmy Compaq M.B., Vančurova 569, Mladá Boleslav, tel: 326 332 753
 • odvozem na vybranou skládku odpadů ( Michalovice, Benátky n.J. aj.) 

 

Rostlinný odpad a kam s ním?


 

Odpad ze zahrádek lze:

 • kompostovat na svém pozemku či zahrádce
 • spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální ohleduplností a s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy)
  Spalování rostlinného materiálu, který není suchý, je zakázáno.
 • odkládat je do kontejneru na biologický odpad, který je umístěn ve sběrném místě za hřbitovem za stejných podmínek jako objemný odpad.
 • Využít nově zavedený systém svozu bioodpadu
 • Systém svozu boodpadu byl zahájen  v červenci 2011 a to formou ukládání domovního bioodpadu do nádob přímo určených pro tuto komoditu. Jedná se o plastové nádoby velikosti běžné popelnice hnědé barvy upravené speciálně pro odkládání bioodpadu opatřené větracími otvory. Nádoby je možno zakoupit ve firmě Compag Mladá Boleslav s.r.o. Svoz bioodpadu hradí město Kosmonosy. Dále byly rozmístěny u bytových domů kontejnery na bioodpad o objemu 1100 l.  Likvidaci odpadu z těchto kontejnerů rovněž hradí město Kosmonosy.


 

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru

 

Použité výrobky, jako jsou domácí elektro- spotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod., lze při nákupu výrobku nového bezplatně odevzdat u příslušného prodejce (ten má povinnost zajistit "aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití."). Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!
Povinnost zpětného odběru platí i pro elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.
Uvedené výrobky lze odevzdat i při mobilním svozu nebezpečných odpadů, které jsou městem organizovány 2x ročně a přesný termín svozu je zveřejňován v místním tisku

 

 

Zbytkový domovní odpad


 

Zbytkový domovní odpad (po vytřídění využitelných složek odpadu) se ukládá do nádob o objemu max. 120 listrů (rodinné domy)m nebo 1100 litrů (bytové domy). Nádoby musí být označeny platným kupónem. Svoz probíhá podle harmonogramu v úterý nebo ve čtvrtek:
Úterý: Debřská, Lípy, Pod Koupalištěm, Sadová, Šmeralova, Wolkerova, Pod Oborou, Linhartova, Jana Bubna, Jarošova, Víta Nejedlého, Boleslavská, Stakorská, Pod Loretou, Hradišťská, Okružní, Příčná, Na svahu
Čtvrtek: Canaba (Ještědská, Jizerská, Těšnovská), Bradlecká, Podzámecká, Brigádnická, Pionýrů, Družstevní, Tyršova, Bratří Bubáků, Vrchlického, Karla Veselého, Tesařská, Jelínkova, Budovatelská, Bímova, Máchova, Puškinova, Slunečná, Hakenova, Třebízského, Opolského, Zahradní, Jižní, Luční, Duhová, Květinová, U masokombinátu, Horní Stakory 

Čtrnáctidenní svoz v Kosmonosích vždy v sudý kalendářní týden, v Horních Stakorách v lichý týden