Oficiální stránky města Kosmonosy

Vítejte na oficiálních stránkách města Kosmonosy!
Stavební odbor

Ing. L. Vondrlíková 326 719 072 775 719 171 @
Anna Machová 326 719 071  / @

 

Stavební odbor

Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebně právní činnosti na území města Kosmonosy a obce Bradlec, jejíž rozsah je dán stavebním zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad rozhoduje podle:

 • stavebního zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů včetně navazujících vyhlášek
 • vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhlášky MMR č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhlášky MMR č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhlášky MMR č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustavení stavebního zákona
 • vyhlášky MMR č. 502/2006 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb.
 • správního řádu 500/2004 Sb.

Stavební úřad v rámci přenesené působnosti řeší:
Umísťování staveb, využívání území a ochranu dotčených zájmů v území, rozhodnutím o:

 • umístění stavby
 • změně využití území
 • změně stavby a změně vlivu stavby na využití území
 • dělení a scelování pozemků
 • ochranném pásmu
 • Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací
 • Terénní úpravy, práce a zařízení ( informační, reklamní a propagační )
 • Kolaudační souhlas (stavby povolené do konce roku 2006 se kolaudují dle zákona 50/76 Sb.)
 • Změny užívání staveb
 • Stavební dozor
 • Přestupky občanů a delikty právnických a fyzických osob proti stavebnímu řádu

Správní poplatky jsou vyměřovány podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, podáním u stavebního odboru Městského úřadu v Kosmonosích podáním u zdejšího odboru.

Formuláře jsou k dispozici na stavebním odboru.

Územní plán

schválená územní studie
Název: schválená územní studie "Zastavitelná plocha Z41, Kosmonosy" (30 x stažení)
Formát: zip
Velikost: 6 MB
Změna č.2 ÚP města Kosmonosy
Název: Změna č.2 ÚP města Kosmonosy (33 x stažení)
Formát: jpg
Velikost: 23 MB
Změna č.2 ÚP Kosmonosy, výkres veřejně prospěšných staveb
Název: Změna č.2 ÚP Kosmonosy, výkres veřejně prospěšných staveb (18 x stažení)
Formát: pdf
Velikost: 12 MB
Platný územní plán
Název: Platný územní plán (42 x stažení)
Formát: jpg
Velikost: 4 MB
VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu obce Kosmonosy
Název: VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu obce Kosmonosy (17 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 130 kB
Textová část
Název: Textová část (14 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 461 kB
Odůvodnění změny č. 2 územního plánu
Název: Odůvodnění změny č. 2 územního plánu (12 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 114 kB
Zábory ZPF
Název: Zábory ZPF (9 x stažení)
Formát: xls
Velikost: 97 kB
Zábory ZPF dle funkčních ploch
Název: Zábory ZPF dle funkčních ploch (9 x stažení)
Formát: xls
Velikost: 76 kB

Formuláře ke stažení

Ohlášení odstranění
Název: Ohlášení odstranění (12 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 34 kB
Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby
Název: Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby (9 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 34 kB
Oznámení změny v užívání stavby
Název: Oznámení změny v užívání stavby (11 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 33 kB
Oznámení o užívání stavby
Název: Oznámení o užívání stavby (14 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 34 kB
Ohlášení stavby
Název: Ohlášení stavby (13 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 34 kB
Žádost o stavební povolení
Název: Žádost o stavební povolení (12 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 34 kB
Žádost o územní souhlas
Název: Žádost o územní souhlas (19 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 33 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Název: Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (9 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 33 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku
Název: Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (10 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 33 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Název: Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (9 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 32 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změmě využití území
Název: Žádost o vydání rozhodnutí o změmě využití území (8 x stažení)
Formát: docx
Velikost: 33 kB
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Název: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (10 x stažení)
Formát: doc
Velikost: 105 kB

Napište nám

Co Vás trápí v Kosmonosích?

Co se Vám líbí, či nelíbí?

Napište nám

Kontakt

Město Kosmonosy

Debřská 223/1

293 06 Kosmonosy

IČ: 00508870

DIČ: CZ00508870

Tel.: 326 722 735

Datová schránka: 9b8bdin

E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz

Loreta

Loreta Kosmonosy