Oficiální stránky města Kosmonosy

Vítejte na oficiálních stránkách města Kosmonosy!
Stavební odbor

Ing. L. Vondrlíková 326 719 072 775 719 171 @
Anna Machová 326 719 071  / @

 

Stavební úřad – působnost a legislativa

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor, vykonává podle ustanovení §13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, působnost obecného stavebního úřadu v rozsahu stanoveném ust. §6 odst.3 stavebního zákona.

Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebně právní činnosti na území města Kosmonosy a obce Bradlec, jejíž rozsah je dán stavebním zákonem

v katastrálním území:

Kosmonosy, Horní Stakory, Bradlec

 

Stavební úřad rozhoduje podle:
stavebního zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů včetně navazujících vyhlášek

 • vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • správního řádu 500/2004 Sb.

Stavební úřad v rámci přenesené působnosti řeší:

Umísťování staveb, využívání území a ochranu dotčených zájmů v území, rozhodnutím o:

 • umístění stavby
 • změně využití území
 • změně stavby a změně vlivu stavby na využití území
 • dělení a scelování pozemků
 • ochranném pásmu
 • územní souhlas

Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací,

 • Ohlášení staveb
 • Stavební povolení
 • Terénní úpravy, práce a zařízení ( informační, reklamní a propagační )
 • Kolaudace staveb (stavby povolené do konce roku 2006 se kolaudují dle zákona 50/76 Sb.)
 • Kolaudační souhlas
 • Změny užívání staveb, zkušební provoz, předčasné užívání stavby
 • Stavební dozor
 • Přestupky občanů a delikty právnických a fyzických osob proti stavebnímu řádu

Správní poplatky jsou vyměřovány podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí stavebního úřadu mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na stavebním úřadu, kde Vám budou k žádostem podány podrobnější informace.
Nebo je možné formuláře stáhnout na tomto odkazu.

 

Doklady ke kolaudaci stavby požadované stavebním úřadem
Název: Doklady ke kolaudaci stavby požadované stavebním úřadem (111 x stažení)
Formát: docx
Velikost: 17 kB

 

Napište nám

Co Vás trápí v Kosmonosích?

Co se Vám líbí, či nelíbí?

Napište nám

Kontakt

Město Kosmonosy

Debřská 223/1

293 06 Kosmonosy

IČ: 00508870

DIČ: CZ00508870

Tel.: 326 722 735

Datová schránka: 9b8bdin

E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz

Loreta

Loreta Kosmonosy